Kasutatavad mõisted

Prindi


Abort — Abordid jagunevad liigi järgi spontaanseteks ehk iseeneslikeks, meditsiinilisteks ehk legaalselt indutseeritud abortideks, kriminaalseteks ja muudeks abortideks. Meditsiinilised abordid jagunevad omakorda legaalseteks ja terapeutilisteks abortideks. Kui ei ole öeldud teisiti, peetakse käesolevas portaalis abordist rääkides silmas meditsiinilist ehk legaalselt indutseeritud aborti.


Järgnevad määratlused pärinevad Eesti Statistikaameti leheküljelt:


Abordi määr — abortide arv elussündide kohta aastas.

Elussünd — elusalt sündinud lapse ilmaletoomine, st elutunnustega lapse sünd sõltumata raseduse kestusest.

Hiline lootesurm (surnultsünd) — vähemalt 500-grammise sünnikaaluga loote üsasisene surm pärast 22. rasedusnädalat. Kuni 1992. aastani arvestati surnultsünniks sünnid, mille puhul ema raseduse kestus ei ületanud 28 rasedusnädalat, vastsündinu sünnikaal oli alla 1000 g või pikkus ei ületanud 35 cm ning vastsündinu suri esimesel elunädalal. 1992. aastal kasutusele võetud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni sünnidefinitsiooni tõttu suurenes hiliste lootesurmade ja varaste neonataalsurmade arv.

Hiline neonataalsurm — imiku surm pärast esimest elunädalat, kuid enne 28. elupäeva täitumist.

Imikusuremuskordaja — imikusurmade (alla-aastaste laste surmade) arv 1000 sama aasta elussündinu kohta.

Imikusurm — alla-aastase elusalt sündinud lapse surm.

Lahutumuse üldkordaja — aasta jooksul registreeritud abielulahutuste arv 1000 aastakeskmise elaniku kohta.

Legaalne abort — raseduse seaduslik katkestamine raseda soovil.

Legaalselt indutseeritud abort (meditsiiniline abort) — jaguneb legaalseks ja terapeutiliseks abordiks. Kui ei ole määratletud teisiti, siis peetakse antud portaalis abordist rääkides silmas legaalselt indutseeritud ehk meditsiinilist aborti.

Loomulik iive — aasta jooksul sündinute ja surnute arvu vahe. Positiivne loomulik iive näitab sündide ülekaalu, negatiivne surmade ülekaalu.

Meditsiiniline abort (legaalselt indutseeritud abort) — jaguneb legaalseks ja terapeutiliseks abordiks.

Neonataalsurm — imiku surm nelja esimese elunädala jooksul.

Oodatav eluiga — mingis vanuses keskmiselt elada jäävate aastate arv elutabeli järgi, kui suremus ei muutuks. 0 aasta vanuses — oodatav eluiga sünnimomendil.

Perinataalsurm — perinataalperioodil (algab 22. rasedusnädala möödumisel ja lõpeb 7 päeva pärast sündi) esinenud surnultsünni või surmajuht.

Postneonataalsurm — imiku surm pärast 28. elupäeva täitumist.

Seaduslikust abielust sündinu — laps, kelle isa andmed on sünniakti kantud abieluakti alusel.

Standarditud suremuskordaja — suhtarv, mida kasutatakse rahvastiku suremuse võrdlemiseks, et kõrvaldada rahvastiku soo-vanuskoosseisu erinevuse mõju. Arvutatud aastal 1976 avaldatud Euroopa standardrahvastiku vanusjaotuse alusel, et võrrelda, milline oleks suremus juhul, kui Eesti rahvastiku vanusjaotus oleks samasugune kui standardrahvastikul. Kordaja arvutamisel on teadmata vanusega surnud liidetud vanuserühma 85 ja vanemad hulka

Summaarne sündimuskordaja — keskmine elussündinud laste arv naise kohta tema elu jooksul, kui kehtiksid konkreetse aasta sündimuse vanuskordajad. Summaarne sündimuskordaja on aasta vanuskordajate summa (5-aastaste vanuserühmade puhul korrutatud viiega).

Surnultsünd (hiline lootesurm) — vähemalt 500-grammise sünnikaaluga loote üsasisene surm pärast 22. rasedusnädalat. Kuni 1992. aastani arvestati surnultsünniks sünnid, mille puhul ema raseduse kestus ei ületanud 28 rasedusnädalat, vastsündinu sünnikaal oli alla 1000 g või pikkus ei ületanud 35 cm ning vastsündinu suri esimesel elunädalal. 1992. aastal kasutusele võetud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni sünnidefinitsiooni tõttu suurenes hiliste lootesurmade ja varaste neonataalsurmade arv.

Sündimuse erikordaja — elussündide arv aastas tuhande 15–49-aastase naise kohta.

Sündimuse vanuskordaja — elussündide arv aastas 1000 mingis vanuserühmas naise kohta. Mõõdab sündimust vanuserühmades.

Sündimuse üldkordaja — elussündide arv aastas 1000 aastakeskmise elaniku kohta.

Sünnijärjekord — näitab, mitmes elussündinu on vastsündinu emale, arvestamata seda, kas eelmised lapsed on sünni registreerimise ajal elus või mitte.

Sünnituste arv — aasta jooksul toimunud sünnituste koguarv, kaasa arvatud surnultsünnid. Mitmiksünnid lähevad arvesse ühe sünnitusena, sõltumata sündinud laste arvust.

Taaste brutokordaja — elu jooksul naise kohta sünnitatud tütarde keskmine arv, mis on arvutatud vaadeldava ajavahemiku sündimuse vanuskordajate alusel.

Terapeutiline abort — raseduse katkestamine meditsiinilistel näidustustel.

Vabaabielust sündinud laps — laps, kelle vanemad ei ole sünni registreerimisel seaduslikus abielus, kuid kes on määratlenud oma kooselu vabaabieluna. Ei ühti isa tuvastatud sündidega.

Varane neonataalsurm — imiku surm esimesel elunädalal (0 kuni 6 päeva vanuselt). Kuni 1992. aastani arvestati surnultsünniks sünnijuhud, mille puhul ema raseduse kestus ei ületanud 28 rasedusnädalat, vastsündinu sünnikaal oli alla 1000 g või pikkus ei ületanud 35 cm ning vastsündinu suri esimesel elunädalal. 1992. aastal kasutusele võetud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni sünnidefinitsiooni tõttu suurenes hiliste lootesurmade ja varaste neonataalsurmade arv.

Ülalpeetavate määr — näitab mittetööealiste (0–14-aastaste ja üle 65-aastaste) elanike suhet saja tööealise (15–64-aastase) elaniku kohta.


Raseduskatkestusandmekogu pidamise põhimäärusest:


Medikamentoosne induktsioon — intraamniaalne instillatsioon või induktsioon spetsiaalsete medikamentidega (nt prostaglandiinid);

Antiprogesteroon ehk mifepristoon ehk RU 486

Kriminaalne abort — raseduse ebaseaduslik katkestamine

Miniabort — legaalne abort, menstruatsioonipeetus kuni 20 päeva